Start

Zakończenie projektu

W grudniu bieżącego roku dobiegł końca projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc”, realizowany przez Gminę Krasnosielc dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Przedmiotem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu 100 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach zamieszkałych na terenie gminy Krasnosielc. Uczestnikami projektu były:

- osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- rodziny zastępcze.

Wsparcie w ramach projektu polegało na zakupie 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zapewnieniu dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych przez okres 3 lat. Przeprowadzono także szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Gmina, aby wywiązać się z zachowania trwałości projektu, zobowiązała się do utrzymania łączy internetowych u beneficjentów oraz zapewnienia im wsparcia serwisowego przez okres kolejnych 5 lat.

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krasnosielc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 100 gospodarstwom domowym z terenu gminy Krasnosielc.

2) Wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu.

3) Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Poprzez realizację projektu Gmina Krasnosielc nie dopuściła do wykluczenia cyfrowego 100 gospodarstw domowych. Beneficjenci ostateczni projektu, poprzez umożliwienie im korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie, mogą w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu mają wymiar długofalowy, bowiem przeprowadzenie projektu zapobiega dziedziczeniu biedy, przyczynia się do wyrwania z marazmu, zmiany postaw życiowych, rozwoju indywidualnego i gospodarczego.

 

Trwają szkolenia

We wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są szkolenia przez trenera z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES dla osób zakwalifikowanych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc". Dla każdej grupy przewidzianych jest 8 godzin szkoleniowych. Kurs ma na celu przede wszystkim przełamanie lęku i obaw związanych z obsługą komputera oraz Internetu, a także nauczyć i zachęcić uczestników do korzystania z tych narzędzi w życiu codziennym zarówno w domu jak i w pracy. Każdy kto odbędzie cykl szkoleń będzie bogatszy o nowe umiejętności z zakresu:

- podstawy obsługi komputera, tj. uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką, pisanie na klawiaturze, obsługa urządzeń peryferyjnych;

- umiejętność korzystania z Internetu, tj. obsługa przeglądarki internetowej, książki adresowej, okna programu, adresu internetowego, klienta pocztowego, wysyłania, odbierania oraz usuwania poczty elektronicznej;

- instalacja, konfiguracja i obsługa urządzeń dostępu bezprzewodowego;

- konfiguracja połączeń sieciowych w MS WINDOWS.

Zdobyte umiejętności w wielu przypadkach mogą okazać się niezwykle przydatne w czasie poszukiwania chociażby atrakcyjnego zatrudnienia, czy rozwijania swoich zainteresowań.

Projekt realizowany przez Gminę Krasnosielc jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Informacja o rozpoczęciu szkolenia

Uprzejmie informujemy, że w dniach od  07.09.2011 do 30.11.2011 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się szkolenia dotyczące zasad obsługi komputera i Internetu w tym również bezpieczeństwa i zagrożenia w sieci. W szkoleniach będą uczestniczyli beneficjenci, którzy zakwalifikowali się do projektu realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zajęcia będą prowadzone przez trenera z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES.

 

Rozdano pierwsze komputery

Dnia 4 lipca br. pierwsza partia sprzętu komputerowego trafiła do mieszkańców Krasnosielca.

Kolejne komputery wraz z dostępem do Internetu będą systematycznie dostarczane do następnych rodzin z terenu całej gminy.

Celem realizowanego projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy Krasnosielc znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych i rodzin zastępczych.

We wrześniu przeprowadzone zostaną dla grupy docelowej szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Projekt, ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Podpisano umowę z wykonawcą

W dniu 31 maja dokonano otwarcia ofert na dostawę, uruchomienie i konfigurację komputerów oraz na zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krasnosielc.

Wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła firma UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. oddział Lublin z kwotą brutto 669 735 zł.

Umowa z wykonawcą podpisana 9 czerwca zobowiązuje wykonawcę do dostarczenia sprzętu komputerowego beneficjentom w terminie nie późniejszym niż 31 lipca bieżącego roku.

 

Zakończono nabór beneficjentów ostatecznych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

8. marca zakończył się nabór uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Zainteresowanie udziałem w projekcie wykazało 106 mieszkańców gminy. Wszyscy, którzy złożyli stosowne dokumenty, na przełomie marca i kwietnia otrzymają pisemną informację o zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu do projektu. Wyboru beneficjentów dokona komisja rekrutacyjna, kierując się przesłankami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Z przyjemnością informuję, że gmina przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 100 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach zamieszkałych na terenie gminy Krasnosielc. Uczestnikami projektu mogą być:

- osoby (gospodarstwa domowe) korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych),

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- rodziny zastępcze.

Wsparcie w ramach projektu obejmie zakup 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zakup usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych. W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl i www.krasnosielc.bipst.pl oraz w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu. Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr tel. 29 71-400-47.
Nabór uczestników będzie trwał od 15 lutego do 8 marca 2011 r.Wójt Gminy Krasnosielc

/-/ Paweł Ruszczyński 
myload24 | Exchange 2010